VOORWAARDEN - Budget Design

TIJDELIJK
50%
KORTING!
Ga naar de inhoud
INFO
ALGEMENE VOORWAARDEN
U heeft het besluit genomen om uw opdracht door Budget Design te laten uitvoeren waarvoor onze dank. Om misverstanden te voorkomen hebben we op deze pagina alle rechten en plichten staan waar zowel u alsmede Budget Design zich aan moeten houden. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan hebben we in ieder geval een houvast om op terug te vallen.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Budget Design
In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Budget Design (“Budget Design”) bedoeld: Reclamebureau Budget Design, eenmanszaak, kantoorhoudende te Baarle-Nassau aan de Alphenseweg 4
1.2 Opdrachtgever
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Budget Design verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Budget Design aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.
1.3 Product(en)
In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Budget Design voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk) tekeningen, (ontwerp)schetsen, webinterfaces, internet dienstverleningen en andere materialen of (elektronische) bestanden.
1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Budget Design en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door Budget Design verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.5 Afwijkende voorwaarden
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Budget Design, in welk kader Budget Design zich voor de uitvoering van derden bedient.
1.7 Tegenstrijdige bepalingen
Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
2.1 Offerte
Iedere door Budget Design gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. Budget Design heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Budget Design het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.
2.2 Wijziging Overeenkomst
Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Budget Design op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Budget Design deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Budget Design is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
2.3 Prijsoverschrijdingen
Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
2.4 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Budget Design wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Budget Design hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

ARTIKEL 3. UITVOERING OVEREENKOMST
3.1 Uitvoeren Overeenkomst
Budget Design zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Budget Design Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.
3.2 Werkzaamheden door derden
Indien en voor zover dit naar inzicht van Budget Design noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Budget Design het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Budget Design hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.
3.3 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Budget Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Budget Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Budget Design zijn verstrekt, heeft
Budget Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Budget Design aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Budget Design op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Budget Design namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
3.5 Goedkeuring tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Budget Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Budget Design dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.
3.7 Termijn van levering
Een door Budget Design opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.
3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.
3.9 Verzending
Indien Budget Design het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
4.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek
naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
4.2 Naamsvermelding
Budget Design is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Budget Design in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

ARTIKEL 5. GEBRUIK EN LICENTIE
5.1 Het gebruik
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Budget Design, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Budget Design schriftelijk bekend te zijn gemaakt.
5.2 Wijzigingen
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Budget Design veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.
5.3 Eigen promotie
Budget Design heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

ARTIKEL 6. HONORARIUM
6.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Budget Design ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Budget Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Budget Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Budget Design onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door Budget Design gemaakte kosten, zoals
proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Budget Design als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200 (twee honderd Euro).
7.2 Vooruitbetaling
Bij opdrachten boven de € 250 (twee honderdvijftig Euro) dient Opdrachtgever 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen. Budget Design zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Budget Design aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. Budget Design heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder drukwerk- en hostingkosten van Opdrachtgever te verlangen, voordat Budget Design tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Budget Design te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.
7.3 Deelfacturering
Budget Design heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.4 Reclames
Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Budget Design worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.
7.5 Geen korting of compensatie
Opdrachtgever verricht de aan Budget Design verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan Budget Design heeft verstrekt.
7.6 Strekking van gedane betalingen
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
8.1 Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever
Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Budget Design om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.
8.2 Ontbinding Overeenkomst door Budget Design
Indien de Overeenkomst door Budget Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Budget Design om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Budget Design redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 Schadevergoeding
Naast een vergoeding van de door Budget Design geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van € 500 (vijf honderd Euro).
8.4 Faillissement
Zowel Budget Design als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
8.5 Gebruik Product na voortijdige beëindiging
Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.
8.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Budget Design bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst
kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.
8.7 Overdracht aan derden
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budget Design.

ARTIKEL 9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN
9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden
Opdrachtgever zal Budget Design en de door Budget Design ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Budget Design aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart Budget Design en de door Budget Design ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken
van Opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Budget Design en/of de door Budget Design ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever Budget Design en/of de door Budget Design ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.
9.2 Overige garanties
Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Budget Design geen garantie met betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij Budget Design binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Budget Design daarvan
direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt Budget Design alle bewijzen terzake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal Budget Design het Product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van Budget Design gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Budget Design redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het Budget Design toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Budget Design aan Opdrachtgever het voor het Product aan Budget Design betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij restitutie is Budget Design gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan Budget Design.
9.3
De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budget Design.

ARTIKEL 10. OVERMACHT
10.1
Indien Budget Design al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers,
niet-nakoming van door Budget Design ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder
der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
10.2
Indien Budget Design ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Aansprakelijkheid
Budget Design is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een
controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Budget Design;
g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk
samenhangend met het gebruik van het door Budget Design geleverde Product.
11.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien en voor zover Budget Design aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Budget Design, begrensd tot:
a. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Budget Design terzake wordt uitgekeerd;
b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Budget Design de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Budget Design door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.
11.4 Kopieën materialen
Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Budget Design niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11.5 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Budget Design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door Budget Design geleverde Product.

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
12.1 Wijzigen en aanvullen
Budget Design behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Reeds gesloten Overeenkomsten
Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3
Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Overdracht aan derden
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
13.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
13.3 Opschriften
De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
13.4 Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.
13.5 Nederlands recht
Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Budget Design is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Budget Design en Opdrachtgever.

November 2017
Alphenseweg 4
5111NC Baarle-Nassau
+31 (0)13-8220376
+31 (0)6-43823511
info@budgetdesign.eu
www.budgetdesign.eu
© 2018 Budget Design │ Algemene voorwaarden
Terug naar de inhoud